Hakkımızda

VAKFIN KURULUŞU

 

Manevi Dayanışma ve Hizmet:

Öteden beri tüm Sivrihisarlıların birleştikleri bir özlem vardı: Birbirinden kopuk dağınık gruplar halinden çıkarak, acı veya tatlı günlerinde birbirlerini arayıp sorabilen, karşılıklı sevgi, saygı ve manevi dayanışma içerisinde kalınarak ecdat geleneklerine uygun bir Kuruluşta birleşmek…

Bu arzu ve istek çeşitli zamanlarda değişik toplantılarla, devamlılığı sağlamak üzere teşebbüs edilmiş ise de; kalıcı bir kurum haline getirilememişti.

Bu genel arzu bugün, Sivrihisar ve çevresini kalkındırmak örf, adet ve kendine özgü geleneklerin devamını sağlamak maksadı ile kültürel faaliyetlerini hızlandırmak, Ancak; Sivrihisar ve ülke gençliğine HİZMET ETME düşüncesiyle başta Eskişehir olmak üzere Türkiye içerisine dağılmış hemşehrilerimiz için geç kalınmış bir istek olarak kaçınılmazdı.

 

Dernek Kurma Fikri:

26 Şubat 1991 Salı akşamı 25 hemşehrimizle Emek Otel Roof’ta bir toplantıda bir araya geldik. Bu toplantıda, şimdiye kadar Sivrihisarlıların geçirmiş oldukları deneyimlerin ışığı altında, hemşehrilerimizin dilek ve düşüncelerini tespit ettik ve DERNEK kurulma fikrinde birleşildi. Kurulacak olan derneğin hukuki, idari ve mali yönlerini realize etmek üzere müteşebbis heyet olarak H. Atilla ŞAMDAN, Mehmet İNCİ, M. Ali GÖRENEK, Yaşar ÖZGENECİ, İrfan ÜNVER, Gürkök YÜZÜGÜLLÜ, Mustafa KIDAN ve Hayati ERDEMGİL’İ görevlendirerek dağıldı.

 

Geçici yönetim beş gün gibi kısa sürede demirbaşı kuruluşa ait olmak üzere Göksu İşhanı 52 no’lu bürosunda faaliyetlerine başladı. Konunun diğer hemşehrilerimizde tabana yayılması için çok sık meslek grupları toplantıları düzenlendi. Daha geniş kapsamlı 04 Nisan 1991 Perşembe günü verilecek iftar yemeği toplantısı çalışmaları sırasında ilgi ve heyecanın yüksekliği açık bir şekilde görüldü.

Bir dernek çatısı altında birleşmek ve yapılabilirse derneğin hukuki çerçevesinde Sivrihisarlılara yardımda bulunmak bir amaçtı. Bu amaç 1950’li 60’lı yılların Eskişehir’de yaşayan üyeleri için, o günkü yaşam koşulları, nüfus azlığı, uğraşı darlığı ve maddi imkânları çerçevesinde doğal karşılanan bir kenetlenme şekli olabilirdi…

Bugünün Sivrihisarlısını tanımlarken; kendi imkanlarıyla bir yere gelmiş, genellikle alt yapısını oluşturmuş, sosyal ve içtimai mevkiiler kazanmış olduklarından, her birini “bireysel bir dernek” sözüyle tanımlamak sanırız ki yanlış değildir.

Bulundukları yerlere ekonomik ve kültürel güç kazandıran Sivrihisarlıyı daha geniş kapsamlı ve kalıcı bir kuruluşta toplamanın gerekliliğine inandık.

 

Vakıf Kurma Fikri:

Yoğun çalışmalar içerisinde demek kurma hazırlıkları tamamlandı. Ne var ki, Sivrihisar’ın Eskişehir’de çok büyük bir potansiyeli varken, sadece lokali ve dar yaşamı içerisinde derneğe sıkışıp kalmak Sivrihisarlıya yetmeyecekti.


Fotoğraf: Hüseyin Atilla Şamdan

 

Müteşebbis heyet başkanlığı görevini sürdüren H. Atilla ŞAMDAN ‘ın Sivrihisar Eğitim Vakfı kurma fikri ve ısrarı heyetimizce de tartışmasız kabul edildi.

Müteşebbis Heyet olarak görevi üstlenen arkadaşlar geceli ve gündüzlü çalışmalarla Vehbi Koç Eğitim, Malatya Eğitim, İstanbul Teknik Üniversite, Türk Eğitim, Enka Spor, Eğitim, Yoksul Yardımlaşma, Türk Loydu, Sosyal Sağlık Yardımlaşma, Türkiye Petrolleri Eğitim ve Türkiye Turizm Geliştirme ve Eğitim Vâkıfları gibi faaliyet hâlindeki vakıfların çalışmaları ve vakıf senetleri örnek alınarak titiz bir incelemeye tabi tutuldular.

Sivrihisar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı işte bu çalışma, tetkik, araştırma ve Sivrihisar beldesinin hizmet anlayışı ile kısa zamanda kurulmuştur.

Bir gün; Gelecek Kuşakların şükran duyguları ile anacaklarını temenni ettiğimiz bu insanlar; hemşehriler arasında manevi dayanışma düşüncesini ve Sivrihisar Gençliği ve yararlanan tüm gençliği hizmet fikri ile donatarak belli bir sonuca ulaşmak İnsanlığa hizmet yarışında, ebedileşmesi dileğiyle…

 

VAKFIN AMACI VE FAALİYETLERİ

VAKFIN AMACI:

Vakfın Amaçları

a) Türk Milli Eğitim ve öğretimine katkıda bulunmak,

b) Okul öncesi ve okuma çağına gelmiş öğrencilerin her türlü çağdaş eğitim, öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında; başta Sivrihisar kökenli, yetenekli fakat sınırlı İmkanları olan öğrencileri kontenjan kullandırtmak suretiyle yardımda bulunmak,

c) Vakfa yapılacak özel bağış ve vasiyetlerle elde edilecek gelirlerden okula hazırlık, ilk, orta ve üniversite öğrenimi ile ilgili okul, yurt, lojman, sağlık, sosyal ve spor tesisleri yapmak,

d) Yurt içi ve yurt dışına yayılmış bulunan tüm hemşehriler arasında karşılıklı yardım ve sosyal dayanışmayı sağlamak amacıyla toplantılar düzenleyerek; Atatürk İlkelerine bağlı manevi ve milli değerlerine saygılı bir toplum oluşturulmasına katkıda bulunmak,

e) Yörenin, kendine özgü kültürel, etnografik, geleneksel değerlerini araştırarak gelecek kuşaklara intikalini sağlayıcı ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmaktır.

 

VAKFIN FAALİYETLERİ

Vakıf, yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek üzere:

a) Yurt içi ve yurt dışında bulunan Üniversite, yüksek ve mesleki okullarda öğrenim gören, başarılı, muhtaç Sivrihisar kökenli öğrencilerden uygun görülenlere imkanları ölçüsünde karşılıksız burslar verir, yurt binaları tesis eder, bilgi birikimi sağlamak üzere kurslar düzenler, kitap laboratuvar, öğrenim ve araştırma, malzeme araç ve gereçlerini sağlar.

Yönetim Kurulu kararıyla muhtaçlığı tespit edilen öğrencilerin öğrenim süreleri içerisinde ve vakfın imkanları dahilinde kısmen veya tamamen yurt içi ve yurtdışı tedavilerini (organ nakli, protez, endoprotez, araç, gereç, ilaç vs.) sağlar.

b) Eğitim ve sporu, bir bütün olarak değerlendiren vakıf; her türlü eğitim hizmetlerinin yanı sıra spor faaliyetlerini desteklemek amacıyla Türk Sporunun ve Atatürk Milliyetçiliği ile dolu ahlaklı sporcu gençlerin yetişmeleri için maddi ve manevi yardımda bulunur.

c) Sivrihisar ve çevresini kültürel, coğrafi, arkeolojik, turistik ve tarihi özelliklerini kitle iletişim araçları ile yazılı ve sözlü olarak korunmasını geliştirmesini güzelleştirilmesini ve TANITILMASINI sağlar,

d) Sivrihisar’ın yetiştirdiği Yunus Emre, Nasrettin Hoca, Hızır Bey, Mahmul Hüdai Hazretleri, Baba Yûsuf-i SİVRİHİSARİ ve diğerleri gibi ilim, edep, vakar ve mizah ehli büyüklerin anma, tanıtma toplantılarında Merkezi ve Mahalli İdarelerle koordineli dayanışmaya katkıda bulunur.

e) Sivrihisar ve çevresi insanlarını kültürel, ekonomik ve sosyal yönden kalkındırmak, bilgi ve becerilerini artırmak, üniversite kazanamamış gençlerine mesleki eğitim vermek, mevcut uğraşıları yanı sıra ikili meslek eğitiminden yararlanmak isteyenlere, ilgili kurum, kuruluş ve vakıfların yardım ve desteklerini sağlayarak bilgisayar, konfeksiyon, halı-kilim, mermer, gümüş işlemeciliği, çiftçilik ve hayvancılık (arıcılık, hindi-kümes hayvanları yetiştirme, küçük ve büyük baş hayvan yetiştirme, bahçe ve ziraat tarımı vs.) konularında yurt içi ve yurt dışı bilgi hizmetlerini araç ve gereçlerini temininde yardımcı olur.

Geziler içerikli geceler, sergiler, konserler, konferanslar, seminer ve paneller düzenler. Bu faaliyetler ile ilgili fikir alışverişi sağlamak amacıyla lokal, toplantı salonu, açar. Kreş, aşevi, huzurevi gibi topluma hizmet üniteleri kurar ve özel yönetmelik esaslarına göre işletir.

f) Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi için sağlığında veya ölüme bağlı bir tasarrufla (vasiyet) vakfa bağış ve yardımda bulunanların yapılmasını istedikleri yurt, okul veya bir bölüm ve tesislere bağış yapanın ismini vermek suretiyle özendirici ve teşvik edici her türlü önlemleri alır. Gerekli gördüğünde vakfa maddi ve manevi katkıda bulunanları vakıf ana tüzüğünde yazılı esaslar dairesinde şeref üyeliğine seçer.

 

MİSYON

SEV Sivrihisar halkının sivil toplumcu, kent kültürünü geliştirmek amacıyla, tarih, kültür, eğitim ve sosyal içerikli düşünsel ve sanatsal alanlarda çalışmalar yapar.

 

VİZYON

Sivrihisar’ın Tarih, Kültür, Eğitim ve Sosyal gelişiminin öncü ve güçlü bir sivil toplum kuruluşu olmak.

 

İLKELER

Eğitimin her dalında etkili ve kalıcı çalışmalar sergilemek,

Her yıl ihtiyaç sahibi başarılı üniversite öğrencilerine burs yardımında bulunmak,

Kültürümüzün dünü ve bu gününü tanımak ve tanıtmak,

Kültürümüze sahip çıkıp, zenginliğini korumak,

Yöre tarihini tanımak ve tanıtmak

Sivrihisar’a özgü coğrafyayı korumak,

Yöremizde yetişen ünlülere sahip çıkıp, onların en üst düzeyde tanıtımını yapmak,

Sivil toplum örgütleriyle birlik, beraberlik sağlayıp, tayin edilen hedefe ulaşmak,

Yöremizin özellikle el sanatlarına ilgili ve saygılı olmak, onları günümüze taşımak,

Özellikle bağcılığı canlandırmak ve onun ürünlerini en üst düzeyde değerlendirmek.

SEV