SİVRİHİSAR EĞİTİM, KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI
BURS YÖNETMELİĞİ

MADDE: 1 AMAÇ: Ezelden bu yana eğitime verdiği önemle anılan Sivrihisarlılar adına yöremizde başarılı ancak ekonomik durumları yetersiz, başarılı üniversite öğrencisine, karşılıksız eğitim yardımıdır.

 

MADDE: 2 YÖNETMELİK: Bu yönetmelik, Sivrihisar Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenmiştir.

 

MADDE: 3 TANIMLAR:

a) SEV: Sivrihisar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı’nın sembol isim logosudur.

b) Mütevelli heyeti vakıf senedinde adı geçen vakıf kurucularıdır.

c) Yönetim kurulu: mütevelli heyet tarafından oy çokluğu ile seçilen ve 3 yıl süreyle vakıf yönetim hizmetlerini yürüten kuruldur.

d) Burs değerlendirme komisyonu: Burs talebinde bulunanların, başvurularını inceleyen ve seçimi tespit eden komisyondur.

e) Bursiyer: SEV’den burs almaya hak kazanan öğrencidir.

 

MADDE: 4 BURS KAYNAĞI: Mütevelli heyet üyeleri, Sivrihisarlı kişi, aile, kurum ve kuruluşlar ile tüm hayır ve yardım severlerin yaptıkları karşılıksız, aynı ve nakdi yardımdır. Kurum aile veya kişi burs vereceği öğrenciyi ismen kendisi tespit edebilir. Ancak diğer konularda genel hükümler uygulanır.

 

MADDE: 5 ORGANLAR: Yönetim kurulu burs konusunda en yetkili organdır. Burs esaslarını tespit eder. Burs veren ve alanlarla vakıf adına bağlantı kurar. Kaynaklara bilgi aktarır. Her yıl ne kadar öğrenciye kaç TL burs verileceğini belirler. Geçen yıl ile gelecek olan yılın değerlerini tespit eder. Burs müracaatlarını inceleyip ön şartları uygun olan adayların dosyasını değerlendirme komisyonuna aktarır.

 

MADDE: 6 BURS DEĞERLENDİRME KOMİSYONU: Yönetim kurulu tarafından, uygun görülen, meslek kollarından beş kişinin katılımı ile oluşur. Komisyon eğitim, ticaret, sanat ve medya temsilcisi ile yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından teşekkül eder. Komisyon başkanlığını yönetim kurulu temsilcisi yapar.

 

MADDE: 7 BURS DEĞERLENDİRME KOMİSYONU GÖREVİ: Yönetim kurulu tarafından komisyona aktarılan bursiyer adaylarının müracaatlarını inceleyip, aranan niteliklere uygun olanlar bir raporla, yönetim kuruluna bildirir. Burs duyurusu 1-15 Haziran tarihleri arasında vakıf ilan panosunda ve resmi internet sitesinde ilgililere duyurulur.

 

MADDE: 8 BAŞVURU SÜRESİ: Burs alabilmek için her yıl 1 Haziran 15 Temmuz tarihleri arasında başvuru dilekçesi vakıf yönetimine müracaat edilir. Müracaat bir akademik yıl için geçerlidir. ( Ekim-Haziran) vakıf yönetimi bu tarihleri değiştirmeye yetkilidir.

 

MADDE: 9 BAŞVURU: Burs almak için başvuruda bulunacak öğrencilerde aranan şartlar ve istenen belgeler;

C vatandaşı olmak,
Karakterli ve milli duyguları sağlam olmak,
Ekonomik olanağı yetersiz olmak,
Ara sınıflardaki öğrenci için için başarılı olduğunu ve sınıf kaybetmediğini belgelemek,
Süresi içinde bilgi formunu doldurup yönetime teslim etmek,
Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı belgesi.
Başvuru formundaki tüm bilgileri noksansız ve doğru olmalıdır.
Referans tespitinde 1 inci derecede ki yakınları olamaz.


MADDE: 10 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Burs değerlendirme komisyonu madde 6 da belirlenen çalışma sonucunu yönetim kuruluna raporla bildirir.
Başvuru tarihinden önce ki aylara herhangi bir ödeme yapılmaz.
Süresi içinde yapılmayan başvurular işleme konmaz.
Aynı aileden birden fazla öğrenciye burs verilmez.
Madde 11: Burs alan öğrencinin durumu aşağıda belirlenen şartlar uyuyorsa ve yeniden talepte bulunuyorsa burs hakkı yeni yıl içinde uygulanır.

Tüm derslerinde başarılı olması ve başarısını transkript ile belgelenmesi.
Disiplin cezası almamış olmak.
Eğitimini doldurmamış olmak.
Ekonomik bakımdan bursa ihtiyacının kalmaması.


MADDE: 12 BURS SAYI VE ÜCRET TESPİTİ: Yönetim kurulu her yılın eylül ayı toplantısında o yıl ki kaynaklan değerlendirerek sonucuna göre öğrenciye ne miktarda aylık ödeme yapılacağını karara bağlar.

 

MADDE:13 BURS ÖDEME ŞEKLİ: Burs alamaya hak kazanan için Şekerbank Eskişehir Merkez Şubesinden isimlerine ATM kartı çıkartılır. Kartlar kendilerine imza karşılığı teslim edilir. Yönetim her ay için ilgili bankaya öğrenci isim listesi ve ödeme talimatını verir. Ödemeler her ayın 15 inden itibaren yapılır. Üst üste 3 ay hesabından para çekemeyen öğrencinin ödemesi durdurulur. Yapılan inceleme sonucunda ödemeye devam veya tamamen iptaline karar verilir.

 

MADDE: 14 BURSUN KESİLMESİ: Aşağıda belirlenen durumlarda öğrencinin bursu kesilir;

Öğrencinin başvuru veya diğer belgelerdeki beyanın doğru olmadığı anlaşılırsa,
Disiplin cezası almışsa (okuldan uzaklaştırma ve daha üstü),
Eğitim yılı sonunda sınıf geçmemiş ise,
Devamsızlık süresini doldurmuş ise,
Kendi isteği ile burs desteğinden vazgeçmesi halinde,
Ekonomik bakımdan burs alamaya ihtiyacının kalmaması durumunda,
Herhangi bir kurum veya kuruluşta çalışması halinde, yukarıda belirlenen hususların tespitinde, Cumhuriyet Savcılığı ile üniversite öğrenci işleri ile iş birliği yapılarak değerlendirilir.


MADDE: 15 KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: burs için yardım taahhüdünde bulunan kurum ve kişilerden yardım iki şekilde toplanır.

Yardım yapan kurum veya kişi Şekerbank Merkez Şubesinde ki burs hesabına her ay veya (1-10 u arasında) taahhüdünün tamamını yatırarak,
Yönetim kurulu yardımı yapacak kurum veya kişiye her ayın 1-10 u arasında görevli elemanı ile ulaşıp vakıf makbuzu ile tahsilat yapacaktır.
Burs hesabında biriken para ve getirileri madde 16 da ki açıklamanın dışında kullanılamaz.


MADDE: 16 BANKA İŞLEMLERİ: Toplanan para her ayın 15 inden önce banka hesabına yatırılır. Her ayın 14 ünde toplanan para ile ödenecek burs tutarı değerlendirilir.

Şayet ödemeden sonra artan para varsa akar getirmek üzere vakfın ilgili bankada ki yatırım fon hesabına aktarılır.
Toplanan para taahhüt edilen burs ödemesini karşılamıyorsa yatırım hesabında ki fondan karşılanması sağlanır.
Bu işlem her ayın 14-15 inci günlerinde değerlendirilip her seferinde bankaya verilecek talimatla uygulanır.
Bankada ki burs hesabı ile burs yatırım fonunda toplanan para ve getirisi amacı dışında kullanılamaz.


MADDE: 17: Burs ödeme dönemi Ekim-Haziran (9ay) kapsar. Her yıl haziran ayı sonunda o yılın burs değerlendirme toplantısı yapılır. Bu toplantıda burs ve diğer konularda ki görüş ve fikirler yönetim tarafından değerlendirilir. Toplantıya, vakıf organları dışında burs yardımında bulunan hayır sahipleri, burs alan öğrenciler ve onların aileleri ile yazılı ve görsel medya davet edilir. Yönetim kurulu ilk kez burs yardımında bulunan kişi ve ya kurumlara eğitimin anlam ve önemini ifade eden armağanlar sunar.

 

MADDE: 18 ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

Vakıf yönetimi bursu verildiği her öğrenci için bir dosya tutar.
Bursla ilgili kütük defteri tutularak ödeme ve diğer konuların toplu halde takibi sağlanır.
Vakfın yönetimi, vakfın yayınlandığı dergi broşür ve diğer kaynakların bursiyere ulaşmasını sağlamaya çalışır.
Vakıf yönetiminin sergilediği çeşitli etkinliklerde bursiyerlerin de katkılarını ister.
Burs verilmesinde, yardım yapanla, bursiyerin isim ve durumları gizlilik esasına göre değerlendirilir ancak resmi kurumlar ile hukuki soruşturmalarda gerekli açıklamalar yapılır.
Bu yönetmelikte yapılacak değişiklikler veya ilaveler yönetim kurulu tam sayısının 2/3 çokluğu ile yapılır.
Burs çalışmaları ve yönetmelik hazırlığı, yönetim kurulunun değişik tarihlerde ki 15,19,20 nolu kararları sonucunda değerlendirilmiştir.


MADDE: 19: Bu yönetmelik 01.11.2001 tarihinde yürürlüğe girer.